Site logo
About the Company

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen.

Affärsområde bygg

Med en lokal förankring nära kunderna utför Affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna beställare i Norden.

Vi genomför varje år projekt som omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster.

Verksamheten bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden organiserade i 15 regioner, varav 11 i Sverige, två i Norge och två i Finland. Det finns specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg samt i Öresundsregionen.

Byggserviceverksamheten bedrivs i en rikstäckande region med huvudfokus på storstadsområdena.

Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande anläggningsaktör i Sverige och med verksamhet även i Norge och Finland. Vi bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur.

Peabs anläggningsverksamhet är framförallt inriktad mot den lokala marknaden och organiserad i geografiska regioner och specialiserade produktområden.

Vi arbetar med ett strukturerat erfarenhetsutbyte, verksamhetsanpassade stödfunktioner, en stark projektstyrning och en hög egen förädlingsgrad.

Viktiga är också våra samarbeten över region- och landsgränser, gemensamt driven utveckling inom produktområdena samt skalfördelar i större och komplexa projekt.

I många av Sveriges kommuner har vi uppdrag inom drift- och underhåll, likväl som vägunderhåll i många driftområden åt Trafikverket.

Affärsområde Industri

nom Peab Industri kan vi hjälpa dig med allt du behöver för att bygga. Vi har allt från grus, sand, betong asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement.

För att allt ska komma på plats, ser vi självklart till att ordna kranar och transporter och när du är klar tar vi hand om ditt produktionsavfall.

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du ska kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt.

Affärsområde Projektutveckling

Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av

bostäder och kommersiella fastigheter.

I affärsområdet samlas koncernens resurser avseende utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Dessa skiljer sig främst åt i relationen till kunderna där Bostadsutveckling i huvudsak riktar sig mot konsument medan Fastighetsutveckling riktar sig mot företag.

Kombinationen gör oss till en attraktiv aktör när nya områden ska exploateras.

En framgångsfaktor är att förstå våra kunders behov och krav avseende läge och utformning för att kunna omsätta detta till attraktiva bostäder och lokaler.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Cart

Companies

Share